Home O nama Organizacija Dokumenta
Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  KontaktGENERALNI SPONZOR ASCGAktuelno - Novosti iz ASCG

Atletski Savez Crne Gore ove godine za stipendije opredijelio sumu od 24.000 euraAtlet­ski sa­vez Cr­ne Go­re upri­li­čio je 6.maja sve­ča­nost,na ko­joj su pot­pi­sa­ni sti­pen­dij­ski ugo­vo­ri sa de­set naj­bo­ljih cr­no­gor­skih atle­ti­ča­ra. Svecanosti u restoranu Sportskog centra "Moraca" prisustvovali su :Milorad Vuletic predsjednik,Gojko Banjevic potpredsjednik,Bozidar Jaredic clan UO ASCG,Milan Madzgalj generalni sekretar,Branislav Ivanovic predstavnik Uprave za mlade i sport Crne Gore i najbolji atleticari sa svojim trenerima.Pred­sjed­nik ASCG Mi­lo­rad Vu­le­tić je sa­op­štio da je Uprav­ni odbor ASCG od­lu­čio da opre­di­je­li 24.000 eura za do­dje­lu de­set sti­pen­di­ja, po pet u mu­škoj i žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji, na osno­vu re­zul­ta­ta u pro­šloj go­di­ni. Iz­nos sti­pen­di­je bi­će 200 eura mje­seč­no, a biće is­pla­ći­va­ne od 1. ja­nu­a­ra do 31. de­cem­bra 2016. go­di­ne.
"Uprav­ni od­bor je po osno­vu Ugo­vo­ra o ko­ri­šće­nju sred­sta­va iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re, od­no­sno su­fi­nan­si­ra­nja pro­gra­ma - Na­ci­o­nal­ni sa­ve­zi u 2016. go­di­ni, od­lu­čio da opre­di­je­li iz­nos od 24.000 eura za do­dje­lu de­set sti­pen­di­ja. Po­no­san sam na re­a­li­zo­va­nu ak­tiv­nost, ostva­re­nu na pred­log Upra­ve za mla­de i sport. Sma­tram da bi to tre­ba­la da bu­de oba­ve­za svih sa­ve­za pre­ma naj­bo­ljim spor­ti­sti­ma, ma­kar onim u po­je­di­nač­nim spor­to­vi­ma. Da ma­kar i sim­bo­lič­no po­dr­ži­mo spor­ti­ste da is­tra­ju u na­mje­ri da po­sti­žu još bo­lje re­zul­ta­te. Mi smo od­lu­či­li da u obje kon­ku­ren­ci­je me­đu sti­pen­di­sti­ma bu­de i po jedan ju­ni­or – naj­bo­lji u pro­šloj go­di­ni. U pla­nu za na­red­nu go­di­nu nam je i po­dr­ška i mo­ti­va­ci­ja određe­nog bro­ja tre­ne­ra”, re­kao je Mi­lo­rad Vu­le­tić.
U ime sti­pen­di­sta pri­sut­ne je po­zdra­vi­la i za­hva­li­la se ASCG i Upra­vi za mla­de i sport na po­dr­šci ne­ka­da­šnja ju­ni­or­ska pr­va­ki­nja svi­je­ta Ma­ri­ja Vu­ko­vić. “Dra­go mi je što su naš rad i re­zul­ta­ti pre­po­zna­ti i što smo do­bi­li ovu po­dr­šku. U svo­je ime i u ime osta­lih do­bit­ni­ka ovih sti­pen­di­ja mo­gu da obe­ćam da će­mo na­sta­vi­ti sa mak­si­mal­nim ra­dom i da ćemo na tak­mi­če­nji­ma da­va­ti svoj mak­si­mum. Na­dam se da će­mo uka­za­no po­vje­re­nje oprav­da­ti uspje­šnim re­zul­ta­ti­ma, re­kla je Ma­ri­ja Vu­ko­vić.

Sve­ča­nom pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra pri­su­stvo­vao je i pred­stav­nik Upra­ve za mla­de i sport Bra­ni­mir Iva­no­vić.

“Cr­no­gor­ski atle­ti­ča­ri po­sled­njih go­di­na po­sti­žu za­pa­že­ne re­zul­ta­te na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Ima­ju­ći u vi­du da su re­zul­ta­ti ostva­re­ni u skrom­nim uslo­vi­ma oni još vi­še do­bi­ja­ju na zna­ča­ju. Me­da­lje ko­ji su oni do­ni­je­li Cr­noj Go­ri ima­ju ve­li­ki zna­čaj. Sti­pen­di­je su skrom­ni po­če­tak, že­li­mo da uva­ži­mo atleti­ča­re i da im po­ka­že­mo da ne­ko bri­ne o nji­ma, re­kao je Bra­no Iva­no­vić.

Do­bit­ni­ci sti­pen­di­ja

Iz­nos sti­pen­di­je od 200,00 eura mje­seč­no do­bi­će sle­de­ćih de­set atle­ti­ča­ra: Da­ni­jel Fu­tu­la (Nikšić), To­maš Đu­ro­vić (Dra­že­vi­na), Dra­gan Pe­šić (Lov­ćen), Lu­ka Ra­kić (Mor­nar), Bla­go­ta Pe­tri­če­vić (Podgo­ri­ca), Sla­đa­na Pe­ru­no­vić (Nik­šić), Kri­sti­na Ra­ko­če­vić (Ta­ra), Ma­ri­ja Vu­ko­vić (Di­o­nis), Lji­lja­na Mato­vić (Di­o­nis) i Ma­ri­ja Bo­ga­vac (Ta­ra).
Content Management Powered by CuteNews

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
Baner

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.