Home O nama Organizacija Dokumenta
Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  KontaktGENERALNI SPONZOR ASCGAktuelno - Novosti iz ASCG

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA ASCGCr­no­gor­ska atle­ti­ka na­sta­vi­la je sa odličnim re­zul­ta­ti­ma, kako na sport­skom, tako i na organizacionom pla­nu Saveza, kon­sta­to­va­no je na Redovnoj Godišnjoj Skup­šti­ni Atletskog Sa­ve­za Crne Go­re, koja je održana 20.02.2016.godine u Podgorici u hotelu „Nikić”, a ko­joj su prisustvo­va­l0 30 delegata iz 13 atletskih klu­bo­va. Godišnjoj skupštini ASCG je prisustvovao gospodin Branimir Ivanović iz Uprave za mlade i sport Crne Gore koji se pohvalno izrazio o funkcionisanju ASCG i konstatovao da jedan broj atletskih klubova mora povesti više računa u svom organizaciono-tehničkom funkcionisanju, kako bi mogao pratiti izvaredan rad i organizaciju funkcionisanja administracije Saveza. Posebno je preporučio da se radi na poboljšanju standarda najboljih atletičara, posebno nosilaca nacionalnih rekorda, jer se radi o atletici koji je bazičan sport i koji iziskuje velika odricanja i fizičke napore. Takođe, je istakao da su klubovi dužni da sporvode sistem zdravstvene zaštite putem redovnih medicinskih pregleda sportista, kako propisuje Zakon o sportu Crne Gore, što Savez radi i realizuje sa najboljim atletčarima. Sjednicom Skupštine predsjedavao je predsjednik ASCG Milorad Vuletić.

Na Skup­šti­ni je konstatovano da je predhodna 2015.godina bila veoma uspješna za crnogorsku atletiku po ostvarenim rezultatima – osvojeno je 14 medalja na međunarodnim takmičenjima, postavljeno je novih 78 nacionalnih rekorda i to 41 u muškoj i 37 u ženskoj konkurenciji. Posebna vrijednost rezultata ogleda se kroz ispu­njenje strogih nor­mi za Svjet­ska i Evropska takmičenja (3 norme). Na Skup­šti­ni je usvo­jen Izvještaj o ra­du ASCG, sa fi­nan­sij­skim po­ka­za­te­lji­ma za 2015. go­di­nu sa Izvještajem Nad­zor­nog odbo­ra. U Predhodnoj godini Savez je realizovao kompletan Kalendar takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Pored organizacije nacionalnih takmičenja Savez je pomogo organizaciju još 11 takmičenja koja su organizovali atletski klubovi sa područja Crne Gore. Atletičari Crne Gore nastupili su na svim međunarodnim takmičenjima počev od prvenstava Balkana u svim uzrasnim kategorijama do prvenstva Evrope i Svijeta. Predstavnici Saveza učestvovali su na 11 međunarodnih skupova (seminara, kongresa, konvencija i edukacionih programa iz oblasti unapređenja i razvoja atletskog sporta). Usvojen je plan i pro­gram ra­da Saveza za 2016. go­di­nu, sa finansijskim pla­nom.

“Sve od­lu­ke usvo­je­ne su jed­no­gla­sno, što zna­či da smo oprav­da­li po­vje­re­nje de­le­ga­ta. Po­sti­gli smo odlične re­zul­ta­te na svim takmičenjima u zemlji i inostranstvu o čemu svjedoči broj osvojenih medalja i postavljenih nacionalnih rekorda. Posebno me raduje što je Uprava za mlade i sport prepoznala naše rezultate koje finansijki vrednuje, kao i Crnogorski olimpijski komitet. Pred nama je olimpijska godina, gdje uz Slađanu Perunović očekujemo da i Daijel Furtula ispuni normu u bacanju diska, a moguće je da još bude iznenađenja u tom smislu. Očekuje nas i Evropsko prvenstvo za seniore u Amsterdamu gdje imamo ispunjene dvije norme, kao i svjetsko juniorsko prvenstvo u Kazanju, gdje očekujemo da naša Kristina Rakočević nastavi sa blistavim rezultatima. Savez će nastaviti i dalje da realizuje projekat „Dječija atletika” koji smo započeli prošle godine u cilju povećanja masovnosti po opštinama koje su uključene u projekat. Že­lja nam je da rezul­ta­ti bu­du još bo­lji, jer vrhunskih re­zul­ta­ta nema bez izgradnje atletske staze u Glavnom gradu”, istakao je predsjed­nik ASCG Milorad Vu­le­tić u obraćanju delegatima Skupštine.
Content Management Powered by CuteNews

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
Baner

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.