Home O nama Organizacija Dokumenta
Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  KontaktGENERALNI SPONZOR ASCGAktuelno - Novosti iz ASCG

Krenuo projekat "Djecija atletika"-Kids Athletics

Atlet­ski sa­vez Cr­ne Go­re, uz po­dr­šku Svjet­ske atlet­ske fe­de­ra­ci­je, Upra­ve za mla­de i sport i Crno­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta re­a­li­zo­va­će u pe­ri­o­du 2015-2019. godine pro­je­kat „Dje­č­ja atle­ti­ka“-Kids Athletics u 10 opšti­na: Pod­go­ri­ci, Nik­ši­ću, Ba­ru, Ce­ti­nju, Bi­je­lom Po­lju, Be­ra­na­ma, Moj­kov­cu, Da­ni­lov­gra­du, Plje­vlji­ma i Ul­ci­nju, ko­ji je osmi­šljen da bu­de edu­ka­tiv­nog ka­rak­te­ra i da naj­mla­đoj po­pu­la­ci­ji pred­sta­vi svu lje­po­tu spor­ta pro­mo­vi­šu­ći zdrav ži­vot i na­vi­ke. Re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta je zva­nič­no po­če­la dana 5.maja 2015.godine sa pres konfe­ren­ci­jom i pro­mo­ci­jom u SC „Mo­ra­ča“.Pesu i promociji prisustvovali su:predsjednik COK-a mr Dusan Simonovic,direktor Uprave za mlade i sport Igor Vusurovic,predsjednik ASCG Milorad Vuletic,predsjednik Crnogorskog skolskog sportskog saveza dr Dragan Drobnjak .Pristvovao su i predstavnici lokalnih samouprava gradova u kojima se realizuje projekat,članovi UO ASCG,predstavnici atletskih klubova,atletski radnici Crne Gore i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Otvarajuci pocetak projekta predsjednik ASCG Mi­lo­rad Vu­le­tić je re­kao da je atle­ti­ka ba­zič­ni sport i osno­va za ba­vlje­nje svim ostalim spor­to­vi­ma.
“Cilj je da pro­jek­tom za­in­te­re­su­je­mo na­šu omla­di­nu, nji­ho­ve ro­di­te­lje da se ba­ve spor­tom, zdra­vim ži­vo­tom i do­pri­ne­su kva­li­tet­ni­jem i bo­ljem re­pre­zen­to­va­nju svo­je sre­di­ne i države. Želimo da uka­že­mo na po­tre­bu dje­ce za ba­vlje­njem spor­tom, sti­mu­li­šu­ći ih da shva­te da je za nji­hov pra­vi­lan raz­voj po­treb­na ve­ća fi­zič­ka ak­tiv­nost i da sport i igra u tom uz­ra­stu ne­ma­ju al­ter­na­ti­ve. Najbo­lji do­kaz ko­li­ko se u Svjet­skoj atlet­skoj fe­de­ra­ci­ji vred­nu­je rad ASCG go­vo­ri či­nje­ni­ca da je Cr­na Go­ra dru­ga dr­ža­va u re­gi­o­nu, uz Sr­bi­ju ko­ja je do­bi­la pri­li­ku da re­a­li­zu­je ovaj pro­je­kat”, re­kao je Milorad Vu­le­tić.
Di­rek­tor Upra­ve za mla­de i sport Igor Vu­šu­ro­vić sma­tra da će ak­ci­ja u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne do­ni­je­ti ve­li­ke po­ma­ke, ne sa­mo u atle­ti­ci već u cr­no­gor­skom spor­tu.
"Na­dam se da će fi­nal­no tak­mi­če­nje če­tvo­ro­go­di­šnjeg pro­jek­ta bi­ti odr­ža­no na atlet­skom stadi­o­nu u Pod­go­ri­ci i da će­mo sa tim pro­ši­ri­ti in­fra­struk­tu­ru, a ti­me na­dam se i ba­zu spor­ta”, re­kao je Vu­šu­ro­vić.
Pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­šan Si­mo­no­vić je re­kao da ASCG re­a­li­zu­je pro­jek­te ko­ji su od iz­u­zet­nog zna­ča­ja ne sa­mo za atle­ti­ku, već i za cr­no­gor­ski sport uop­šte.
“Vje­ru­jem da će­mo za če­ti­ri go­di­ne ima­ti pre­po­zna­te atle­ti­ča­re i atle­ti­čar­ke i da će­mo se na kra­ju ra­do­va­ti nji­ho­vim re­zul­ta­ti­ma. ASCG je iz ni­skog star­ta do­šao do ozbilj­nih re­zul­ta­ta za cr­no­gor­ske pri­li­ke. Sre­ćan sam što u Cr­noj Go­ri funk­ci­o­ni­še je­dan ta­kav sa­vez”, re­kao je Si­mo­no­vić.

Pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog škol­skog sport­skog sa­ve­za Dra­gan Drob­njak če­sti­tao je ASCG što je ta­ko važan pro­je­kat uspio da uvr­sti u pro­gra­me atlet­skog spor­ta.
“Na­ci­o­nal­nim pro­gra­mom raz­vo­ja spor­ta zna­čaj­no mje­sto da­to je sport­skom vas­pi­ta­nju i školskom spor­tu. Pro­je­kat je još je­dan do­pri­nos im­ple­men­ta­ci­ji Na­ci­o­nal­nog pro­gra­ma raz­vo­ja spor­ta”, re­kao je Drob­njak.Veliku paznju izazvala je prakticna prezentacija ovog projekta,gdje su instruktori koji imaju sertifikate IAAF-a sa djacima osnovne škole "Oktoih" demonstrili sprovodjenje projekta,kojeg je pratilo i preko 600 ucenika iz podgorickih osnovnih skola uzrasne dobi od 7-12 godina.


Content Management Powered by CuteNews

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
Baner

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.